כדור הארץ

פרק א': כדור הארץ  מושגי יסוד
כדור הארץ:
צורתו אינה כדור מושלם אלא גוף הפחוס בקטבים (מידת הפחיסות זניחה ברוב המקרים ולכן נתייחס אליו כאל כדור מושלם).

ציר כדור הארץ:
קו דמיוני העובר דרך מרכז הכדור וסביבו סובב הכדור (ממערב למזרח).
ציר הכדור נוטה בזוית של 23.5 מעלות ביחס למישור תנועת כדור הארץ סביב השמש.

מישור תנועת כדור הארץ :
המישור סביב השמש בו נע כדור הארץ.
מסלול כדור הארץ סביב השמש הינו אליפטי, כאשר השמש באחד משני המוקדים.
כדור הארץ מבצע סיבוב יומי סביב צירו ממערב למזרח, משך 24 שעות (ליתר דיוק – 23 שעות, 53 דקות, 4.091 שניות) והקפת השמש משך שנה אחת (ליתר דיוק – 365.2564 יממות).

קוטב:
מקום החיתוך של ציר כדור הארץ ומעטפת הכדור.

קוטב צפוני:
הקוטב מעליו רואה הצופה את כדור הארץ מסתובב נגד כיוון השעון.

קוטב דרומי:
הקוטב מעליו רואה הצופה את כדור הארץ מסתובב עם כיוון השעון.

מעגל גדול – Great Circle:
מעגל על פני מעטפת כדור הארץ שמישורו עובר דרך מרכז הכדור (חוצה את הכדור לשני חלקים שווים).
­       דרך שתי נקודות על פני כדור הארץ ניתן להעביר מעגל גדול אחד בלבד למעט שתי נקודות הנמצאות בקצוות קוטר כלשהו של הכדור (כמו לדוגמא: הקוטב הדרומי והצפוני) דרכן ניתן להעביר אין סוף מעגלים גדולים.
­       המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני כדור הארץ הינו על קטע המעגל הגדול העובר בין שתי נקודות אלו.

מעגל קטן:
מעגל על פני מעטפת כדור הארץ שמישורו אינו עובר דרך מרכז הכדור. דרך שתי נקודות על פני כדור הארץ ניתן להעביר אין סוף מעגלים קטנים.

קו רוחב – latitude
מעגל שמישורו ניצב לציר כדור הארץ ומקביל לקו המשווה. דרך כל נקודה על פני כדור הארץ עובר קו רוחב אחד בלבד.
כל קווי הרוחב הם מעגלים קטנים, למעט קו המשווה שהוא מעגל גדול.

קו אורך Longitude/meridian)):
חצי מעגל גדול הכלוא בין הקטבים. דרך כל נקודה על פני כדור הארץ עובר קו אורך אחד בלבד.
קו האורך הנגדי והמשלים למעגל גדול נקרא –  Anti Meridian


קו המשווה – Equator:
מעגל הניצב לציר כדור הארץ. חותך אותו במרכזו ומרחקו משני הקטבים שווה. קו המשווה מחלק את כדור הארץ לשניים  חצי צפוני וחצי דרומי. זהו קו הרוחב היחיד שהינו גם מעגל גדול וגם קו מתמיד (החוצה את קווי האורך ב – 90 מעלות).

קו מתמיד – Rhumb Line:
קו החוצה את כל קווי האורך בזוית שווה ועל כן אם אינו קו רוחב, אזי מתכנס לקוטב בצורה ספירלית.
טיסה ישרה ואופקית בכיוון מצפני קבוע היא טיסה לאורך קו מתמיד (וחוצה את קווי הרוחב בזוויות הולכות ומשתנות).
כל קו רוחב הוא קו מתמיד.


אנטיפודה
נקודה על פני כדור הארץ אשר אם נעביר קו ממנה אל נקודה נתונה אחרת על פני הכדור, הוא יעבור דרך מרכז כדור הארץ. אופן מציאת מיקום האנטיפודה – קו הרוחב יהיה שווה בגודלו והפוך בכיוונו (בצידו השני של קו המשווה), קו האורך יהיה בהבדל של 1800.
לדוגמא: מציאת האנטיפודה של תל אביב המצויה בנ.צ. E350 / N320.
קו הרוחב של אנטיפודה יהיה 320 אך הפוך בכיוונו דהינו S320.
קו האורך יהיה 5W14
180-35=145

הרשת הגאוגרפית של כדור הארץ:
מערכת קורדינאטות על פני הכדור המורכבת מקוי אורך ורוחב ובאמצעותה ניתן להגדיר מיקום של נקודה על פני הכדור.

רוחב גיאוגרפי של נקודה:
קו המשווה מכונה קו רוחב – 00 ממנו מתחילים לספור עד 900 צפונה או דרומה.
כל מעלת רוחב מתחלקת ל60- דקות רוחב, וכל דקת רוחב מתחלקת ל60- שניות רוחב.
גודלה של "דקת רוחב" שווה ל – 1 מייל ימי.
רוחב של נקודה הינו, הקשת הכלואה בין קו המשווה לקו הרוחב של הנקודה, על פני קו האורך העובר דרך הנקודה.
זוית הכלואה מקו המשווה צפונה, תסומן באות N – .
זוית הכלואה מקו המשווה דרומה, תסומן באות – S.

אורך גיאוגרפי של נקודה:
קו האורך העובר דרך גריניץ' (רובע בעיר לונדון) נקרא קו אורך – 00 ממנו מתחילה ספירת קוי האורך עד 1800 מזרחה ומערבה.
כל מעלת אורך מתחלקת ל60- "דקות אורך" . (דקות יסומנו ' )
כל "דקת אורך" מתחלקת ל – 60 "שניות אורך". (שניות יסומנו " )
גודלה של "דקת אורך" שווה ל – 1 מייל ימי בקו המשווה ול – 0 בקטבים (בגלל התכנסות קווי האורך). לכל קו אורך יש קו אורך נגדי מעברו השני של כדור הארץ ושניהם יחדיו מהווים מעגל גדול. קווי האורך וקוי הרוחב ניצבים אלה לאלה.
אורך של נקודה הינו הקשת הכלואה בין קו אורך 0 לבין קו האורך של הנקודה, על פני קו המשווה.
זוית הכלואה מקו אורך 0 ומזרחה, תסומן באות E.
זוית הכלואה מקו אורך 0 ומערבה, תסומן באות W.

ציון גאוגרפי של נקודה על פני כדור הארץ :
כל נקודה על פני הכדור מוגדרת כנקודת ציון – נ"צ.
הקריאה מבוצעת משמאל לימין, כאשר תחילה מצויין הרוחב הגאוגרפי ולאחריו האורך הגאוגרפי :
E  "17 '40 °120      S "15 '31 °30

הפרש מעלות בין שתי נקודות על פני הכדור :
אם שתי הנקודות מצויות על אותו קו אורך או אותו קו רוחב, ההפרש הינו :
שינוי אורך –  הקשת הכלואה על פני קו המשווה, בין קו אורך העובר דרך נקודה א' לבין קו אורך העובר דרך נקודה ב'.
הפרש רוחב – הקשת הכלואה על קו אורך והכלואה בין קו רוחב העובר דרך נקודה א' וקו רוחב העובר דרך נקודה ב'.

אם שתי הנקודות מצויות באותו רביע, נחסר הערך הקטן מהגדול.
אם שתי הנקודות מצויות ברביעים שוני, נחבר.

אם הנקודות מצויות על קווי אורך ורוחב שונים:
לכל נקודה הגדרת מיקום על קו האורך ועל קו הרוחב כגון –  E "17 '40 °120   S "15 '31 °30
ההפרש שבין הנקודה שלעיל והנקודה שלהלן –                    E  "20 '35 °100   S "15 ' 32 ° 28
נתחיל בהפחתת השניות, אך מאחר ש – '20 גדול מ – '17, "נשאל", '60 מ – 40 דקות ונקבל "57
עתה נפחית '35 מ – '39 ונקבל '4
נפחית °100 מ – °120 ונקבל °20
נעבור לקבוצה השניה ונקבל בהתאמה "00 '59 °1
לפיכך הפרש המעלות שבין שני הנ"צ הינו –  "57 ' 4  °20    על קו האורך .  "00 '59 °1 על קו הרוחב.

דוגמא נוספת:
E   "17 '40 °120       S "15 '31 °30
W  "20 '35 °100  N "15 ' 32 ° 28
"37 '75 °220         "30 '63 °58

מידות הקשורות בכדור הארץ:
א. מייל ימי – דקת רוחב (השווה גם לדקת אורך על קו המשווה, כלומר דקה של מעגל גדול כלשהו).
1 מייל ימי = 1853 מטר = 6080 רגל ומסומן כ  Nm.

ב. קילומטר – החלק ה – 1/10,000  של המרחק בין קו המשווה לקוטב הצפוני, על קו האורך של פריז.
1 קילומטר = 3280 רגל ומסומן כ  Km.

ג. מייל יבשתי – זהו גודל שרירותי שנקבע באנגליה מימים ימימה.
1 מייל יבשתי = 1609 מטר = 5280 רגל ומסומן כ  Sm.

 מי"מ – מיל ימי – NM
        קשר – מיל ימי לשעה – KNOTS
  מיל – מיל יבשתי – SM
        מי"ש – מיל יבשתי לשעה

תנועה על פני הכדור :
המרחק הקצר בין שתי נקודות על כדור הינו על קשת של מעגל גדול (ראה הגדרה בסעיף 6 לעיל).
האמצעי הבסיסי לנווט הינו המצפן ועל כן תנועה במעגל גדול כרוכה בשינוי מתמיד של הכוון המצפני.
לפיכך, הייה וטווח התנועה קצר, נוח יותר ועדיף לנוע על פי קו מתמיד (ראה הגדרה בסעיף 11 שלעיל) כאשר הפרש המרחק בינו לבין מעגל גדול הינו זניח.

סולם טמפ'
סולם צלזיוס C – בסולם זה טמפ' הקיפאון הינה 0 ואילו טמפ' הרתיחה של המים הינה 100 מעלות.
סולם פרנהייט F – בסולם זה טמפ' הקיפאון של המים הינה 32 מעלות וטמפ' הרתיחה הנה 212 מעלות.
המרה מסולם אחד למשנהו מבוצעת באמצעות הנוסחאות שלהלן :

להמרה מהירה ומקורבת במידה טובה (F-2)/2=C