לחברים שלום

בסוף נובמבר פרסמה וועדת ביקורת של האיגוד לתעופה ספורטיבית את דו"ח הביקורת לשנת 2019.
הדו"ח הועלה לאתר האיגוד לעיון חברי האיגוד.

הוועד למד היטב דו"ח זה, קיים מספר דיונים וגיבש את תשובותיו לדו"ח וועדת הביקורת.

תגובת וועד האיגוד לדו"ח וועדת הביקורת – 

לחברים שלום,
עם פרסום דו"ח ועדת ביקורת, ברצוננו להעמיד דברים על דיוקם ו/או ולהבהיר את עמדת ועד
ההנהלה ופעילותו בחלק מהנושאים שעלו בדו"ח.
להלן התייחסותנו:
תהליך הביקורת
ועדת הביקורת אמורה לכלול שני חברים, אך בפועל היא הייתה מורכבת מחבר איגוד אחד
בלבד, שלצערנו, בחר להציג נושאים הקרובים לליבו והתייחס פחות לעובדות ולנושאים
שוועדת ביקורת צריכה ורשאית לעסוק בהם.
די אם נצטט את הסעיפים בתקנון המתייחסים לתפקידיה של וועדת הביקורת:
ס' 7 ה: "תפקידי וועדת הביקורת: לפקח על ספר החשבונות של העמותה, לבדוק מידי פעם
את מצבה של קופת העמותה ונכסיה, לאשר את מאזן העמותה ולדווח לאסיפה."
ס' 7 ו: "הוועד יהיה חייב להעמיד לעיון ועדת הביקורת, או למי שהיא תמנה לשם כך, את
ספרי העמותה וחשבונותיה וכל מסמך שיהיה צורך בהם לשם ביצוע הביקורת ולהמציא
ביאורים נאותים."
ס' 7 ז: "ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והחלקיים של העמותה
ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור
הדין והחשבון הכספי."
במקום לעסוק בנושאים אותם היה על המבקר לבדוק, בחר המבקר לנגח את וועד האיגוד ואת
פעילותו עתירת ההישגים, תוך שהוא נוקט עמדה אישית שאינה עולה בקנה אחד כלל עם
האינטרסים של כלל האיגוד.
לכך יש להוסיף כי המבקר טוען אמנם בדו"ח, שבשנתיים האחרונות הוא נכח בכ-01 פגישות
של ועד ההנהלה, אך עיון בפרוטוקולי הישיבות מעלה כי המבקר נכח ב-4 ישיבות ועד בלבד
)מתוך כ-44 ישיבות לאורך שתי שנות כהונתו של הוועד(.
לאחר שכל זה נאמר, בחרנו בכל זאת לפרסם את דו"ח המבקר באתר האיגוד וזו לשון תגובתנו:

תמצית הדו"ח
1 .תהליך חפיפה
הדו"ח מציין כי תהליך החפיפה שבוצע לאחר בחירות 4107 היה קצר מאד. אנו תוהים
מניין הגיע המבקר למסקנה זו.
שני חברי ועד ומזכיר האיגוד המשיכו מקדנציה קודמת, דבר שהקל רבות על תהליך
החפיפה. בנוסף, התייעץ יו"ר הוועד החדש מספר פעמים עם שני יו"ר וועד קודמים,
רן פוני ויאיר ברדנוב. חברי ועד נפגשו מספר פעמים עם קודמיהם בתפקיד לפגישות
פרטניות, שלא במסגרת ישיבות הוועד. לבסוף, מזכיר האגודה, שמילא תפקיד בוועד
הקודם וגם בנוכחי, שמר על המשכיות מידע בנושאים שטופלו בוועד הקודם ושהוועד
הנוכחי המשיך לטפל בהם.
לא בוזבזו חודשים ארוכים ללימוד נושאים והוועד לא נשאב לטיפול בנושאים אקראיים.
כל נושא שטופל ע"י הוועד הקודם נדון, קיבל עדיפות והצטרף לרשימת הנושאים
לטיפול, יחד עם נושאים רבים אחרים שהוועד טיפל בהם שהיו נושאים שוטפים.
אשר לעניין המשך התשלום ליועץ בנושא שדה התעופה בשרון – ההחלטה להמשיך
את ההתקשרות עמו התקבלה לאחר פגישה ארוכה עמו, בה הציג היועץ לוועד את
פעילותו בשנה החולפת ואת סטטוס הפרוייקט נכון לאותה עת. לאחר הפגישה נערך
דיון שבסופו נערכה הצבעה, בה הוחלט כי מפאת חשיבות הנושא לעתיד הענף יש
להמשיך את פעילותו של היועץ. בכל מקרה, הנושא נלמד היטב לפני שהתקבלה
ההחלטה. לפיכך, הטענה לפיה ההחלטה בעניין זה התקבלה כתוצאה מחוסר מידע
עקב חילופי גברי בוועד, אינה נכונה.
2 .תכניות ארוכות טווח, אסטרטגיה
עם כניסת הוועד החדש לתפקידו, בוצעה חלוקת תפקידים לוועדות וכל חבר וועד מונה
לוועדה כזו או אחרת )תשתיות אוויריות, תשתיות קרקעיות, ארועים וטיולים, וכו'(.
הוגדרו סדרי עדיפויות ונושאים לטיפול.
כאמור לעיל, הוועד החליט להמשיך ולהעסיק את רן פוני בנושא שדה התעופה בשרון
וזאת לנוכח מצוקת החנייה בענף והרצון להשתלב במסגרת תוכנית הות"ל להקמת
שדה תעופה בשרון. מדובר בתוכנית ארוכת טווח שמימושה הוא בעל חשיבות עליונה
להמשך קיום הענף בעתיד, במיוחד לנוכח איום הסגירה על מנחתי השרון.
בניגוד לנטען בדו"ח הביקורת, ועד ההנהלה קבע אסטרטגיה להתנהלות מול רת"א,
למרות לקחי עבר והמלצה של הוועד הקודם, הוחלט על העדפת הידברות ושיתוף
פעולה על פני התנהלות לעומתית. אסטרטגיה זו לא תמיד נשאה פרי, והיכן שנדרשה
פעילות נוספת, זו בוצעה, ובעקבותיה נרשמו הישגים.
באשר להערת המבקר בדבר המחסור באישיות אגרסיבית, בולטת וכריזמטית בוועד,
הרי גם אם היה הדבר נכון, הרי שחברי הוועד שנבחרו הם היחידים מכל כ-411 טייסי
האיגוד שהתנדבו לתפקיד, הביעו אכפתיות ורצון לתרום ולהשקיע מזמנם וממרצם
לטובת חבריהם. ממילא, גם אם קיימת באיגוד אישיות העונה למאווייו של המבקר,
הרי שלצערנו היא לא נמנתה על המתנדבים לתפקיד.
יודגש, כי אין מקום בדו"ח ביקורת להערה אישית על חברים שהתנדבו להשקיע מזמנם
לטובת האיגוד, ההערה אינה עניינית, אינה הגונה, ואינה נכונה.
3' .עין-ורד' לעומת 'ראשון', טייסים 'חדשים' מול טייסים 'ותיקים'
הוועד, בהיותו נציג של כל חברי האיגוד, היה ער בכל מהלך כהונתו לצרכי כל
האוכלוסיות השונות באיגוד, תוך שמירה על זכויות הטיסה של חברי האיגוד, שמירה
על נתיבי טיסה ומנחתים.
הוועד הורכב מנציגים של טייסים חדשים וטייסים וותיקים. טייסי שטח וטייסי כנף
תחתית, נציגים מראשון ומעין ורד. כל החלטה של הוועד התקבלה לאחר דיון מעמיק
שבסופו נערכה הצבעה.
רוב הנושאים שטופלו ע"י הוועד הם נושאים שאין לגביהם חילוקי דעות כלל. לדוגמא:
הסכמים שנתיים עם מנחתים, ביטוח, שמירה ופיתוח של תשתיות קרקעיות, שמירה
ופיתוח של תשתיות אוויריות, רישוי כלי טיס, מתן אורכה להתקנת טרנספונדרים,
רישיונות הטיס של טייסי המז"מ ועוד.
לצערנו לא ניתן להשביע את רצון כולם כל הזמן ותמיד יהיו כאלו שיחושו שהחלטה כזו
או אחרת של הוועד אינה לרוחם.
4 .תחושת הטייסים 'החדשים'
לוועד אין מידע מספק כדי להבין במה מדובר, במי מדובר ובמיוחד – בכמה טייסים
מדובר. היה עוזר אם הדו"ח היה כולל מידע יותר מפורט בעניין. פניותיו של יו"ר הוועד
לשני נציגים של הטייסים 'חדשים', על מנת להבין ולקבל יותר פרטים, לא נענו.
הטייסים החדשים היו מיוצגים היטב בוועד ע"י שני חברים לפחות, שהשתתפו בכל
ההחלטות.
לגופו של עניין וכפי שכבר צויין, ההנהלה מטפלת במגוון רחב מאד של נושאים שמהם
נהנים כל הטייסים, חדשים וותיקים כאחד. כמו כן לוועד לא הגיעו פניות כלשהן
מטייסים חדשים על נושאים שלדעתם אינם מיוצגים כראוי.
להערכתנו, "הקש ששבר את גב הגמל" כפי שמציין המבקר בדו"ח, היה הטיפול בנושא
הקריטריונים לטיסה בנתיבי ה CVFR ,שבו חברי הוועד הפעילו את שיקול דעתם,
כמתחייב ומהכרתם את מכלול הנסיבות והעובדות הקשורות בעניין זה. ככל הנראה,
נוצרה תחושת מרמור בקרב טייסים 'חדשים' שקיבלו מידע חלקי מפרסומים שונים,
ולכן לא היו מודעים לתמונה השלמה. אף אחד מטייסים אלה לא מצא לנכון לפנות אל
הוועד כדי לקבל הסברים ולשמוע מה היו המניעים שהביאו את הוועד לפעול כפי
שפעל.
5 .נושא הפרדת איגודים
כבר היום יש לרת"א/רש"ת/ח"א ולענפי התעופה השונים בארץ בעיה לעבוד זה מול
זה, ואל מול אגודות הטייסים השונים. קיימות אגודות רבות, מבוזרות וקטנות )תעופה
כללית, תעופה ספורטיבית, דאיה, ממ"גים, מטוסים בניה עצמית ועוד(, המתקשות
לפעול ביעילות מול רת"א/רש"ת/ח"א ועוד.
לפני כשנתיים היתה יוזמה לאחד את הארגונים השונים תחת ארגון גג אחד, דווקא על
מנת לשפר ולייצר מנוף עוצמתי יותר מול רת"א ורש"ת.
פירוק האגודה למספר אגודות-בת, משמעותה הליכה אחורה ואובדן כוח, ואינו משרת
את האינטרס של איש מחברי האיגוד, לא זה של "טייסי השטח" ולא זה של "טייסי
המטוסים המהירים" כפי שהופרדו בדו"ח הביקורת. טייסים רבים עברו מסוג אחד לסוג
אחר, רבים טסים על שני סוגי המטוסים, ובנוסף, יש מטוסים שהם בין "מטוסי שטח"
לבין "מטוסים מהירים". בעיקר, החוק בישראל אינו מבדיל בין מטוסי וטייסי האיגוד,
ומתייחס לכל מטוסינו ולכל טייסינו באופן זהה לחלוטין, ולכן, חובה על כולנו לפעול
כגוף אחד.
נושא הטרנספונדרים וספרי המטוס, לא הייתה נמנעת ממטוסי השטח, כשם שהיא לא
נחסכה מדאונים!
צר לנו על כי המבקר, בהיותו חלק מהאיגוד, מסיק מסקנות מרחיקות לכת עד כדי
פיצול האיגוד וזאת, במקום להציע דרכים יצירתיות לשמירה על האחדות וכפועל יוצא
מכך על כוחו של האיגוד מול הרשויות.
6 .לעניין ה-CVFR
מתן היתר לטייסי מז"מ לטוס בנתיבי CVFR לא היה מעוגן בתקנות. לאחר מאבק של
למעלה משנתיים, שכלל הגשת עתירה נגד רת"א, החליטה רת"א לאשר טיסה בנתיבי
CVFR לטייסי מז"מ שיפנו אליה בבקשה פרטנית, תוך פירוט ניסיונם התעופתי.
לאחר מספר פניות שהופנו לרת"א ואושרו, חדלה רת"א לאשר פניות כאלה והודיעה
לאיגוד כי תפרסם קריטריונים. פרסום הקריטריונים ארך זמן רב שבסופו פורסמו
קריטריונים שבבסיסם הדרישה לניסיון טיסה של 511 שעות. דרישה זו – הגם
שאפשרה טיסה ב CVFR לרבים מחברי האיגוד – הגבילה ומגבילה טייסים 'חדשים',
שטרם צברו 511 שעות, מלטוס בנתיבים.
עם פרסום הקריטריונים עמדו לנגד עיני הוועד שתי אפשרויות:
האחת, להגיש עתירה שסיכויי הצלחתה היו קלושים, והשנייה, להמתין בסבלנות
מספר חודשים ולנסות ולפנות לדרך של הידברות עם רת"א לצורך הקלה בקריטריונים.
הוועד התלבט רבות בסוגייה זו ובסופו של דבר, לאחר דיונים רבים והתייעצויות, הגיע
למסקנה כי הליכה לעתירה נגד רת"א בנושא הקריטריונים, תיראה בעיני בית המשפט
קנטרנית, בית משפט מתערב בשיקולים מקצועיים של רגולטור במקרים נדירים בלבד,
ולכן סיכויי הצלחתה קלושים ביותר עד אפסיים. מכיוון שכך הוחלט בסופו של דבר
לבטל את הגשת העתירה, להמתין מספר חודשים ולפנות לדרך של הידברות עם רת"א
בדבר הצורך לבצע הקלה בקריטריונים.
צר לנו שקבוצה קטנה של מי שרואים עצמם נפגעים מהחלטה זו, החליטה שטובתם
האישית עומדת מעל לטובת הכלל, והחלה לנגח את הוועד באמצעים שונים )כגון
קבוצות ווטסאפ סגורות( שאין הוועד יכול להגיב להם.
7 .אירועים חברתיים וטיולים
טיולים: אחת הטענות כלפי וועדים קודמים נגעה להפסקה של ייזום טיולים על ידי
הוועד, עקב חוסר הרצון לקחת אחריות אישית לאירועי בטיחות. הוועד החליט לחדש
את ייזום הטיולים, תוך בניית מתכונת שתאפשר טיולים ומטסים במסגרת המגבלות.
לשמחתנו זה הצליח, ואנו תקווה שהוועד הבא ישמור על המסורת וימשיך בטיולים
ואירועים.
אסיפות חצי שנתיות: הוועד הבחין בכך שנוכחות החברים באסיפות החצי שנתיות
בכפר הירוק או בהרצליה, הולכת ויורדת. לאסיפה הקודמת ביולי הגיעו כ-31 איש
בלבד. לאור זאת ונוכח החשיבות שהוועד רואה בנוכחות מכסימלית באסיפה הקרובה,
שהיא גם אסיפת בחירות, נדונו בוועד דרכים להגבת העניין של החברים בהשתתפות
באסיפה.
אחת ההצעות שהועלתה – ואשר זכתה לתמיכת רוב חברי הוועד – הייתה להעביר את
אסיפת הבחירות המתקיימת אחת לשנתיים בכפר הירוק או בהרצליה, באחד הערבים,
לאסיפה שתתקיים ביום שישי בוקר – צהרים, באחד משני המנחתים במרכז, עין ורד
וראשון לסירוגין, ולנצלה למפגש מאחד ומגבש. הכוונה הייתה שאירוע זה יכלול מפגש
חברים, הצגה ואישור התקציב לשנה הבאה, הצגת המועמדים לוועד החדש, בחירות,
הרצאת בטיחות, ארוחת צהרים וחלוקת שי. ההחלטה שהתקבלה ברוב קולות חברי
הוועד היתה לפתוח מסורת זו השנה במנחת 'עין ורד'.
8 .לעניין ההמלצה על ניהול מקצועי
המלצתו של המבקר, לו הייתה ריאלית, היתה יכולה לעמוד לדיון. למרבה הצער, אין
באפשרותו של האיגוד להעמיד משאבים כספיים לצורך מינוי חברי וועד מקצועיים ו/או
מנהל מקצועי בשכר.
לאור עובדה זו ולאור ההשקעה הרבה הנדרשת מחבר ועד לצורך מילוי תפקידו,
מעטים החברים המתנדבים לתפקיד והמסוגלים למלאו באופן מקצועי, בהתמדה
ובמשרה מלאה. חברי הוועד הם חברי איגוד המתנדבים לעשות ועושים כמיטב יכולתם
על מנת לשמר את תחביבם שלהם ושל חבריהם לתחביב.
בכבוד רב,
דרור סולומון, יו"ר
ועד האיגוד לתעופה
ספורטיבית