top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 17/2022

הנושא: תזכורת שימוש בטרנספונדר


רקע:

הטרנספונדר (זע"ת) המשדר מהמטוס מאפשר לבקר לזהות כל מטוס במרחב, את מיקומו (מוד A) ואת גובהו (מוד C).

מוד S מאפשר לקבל מידע נוסף כגון אות קריאה של המטוס.


תפעול עפ"י הפמ"ת:

על הטייס להפעיל את הטרנספונדר כל זמן הטיסה ולכיילו על קוד 5100 אלא אם הוגדר אחרת ע"י הבקר.


מגבלות טיסה עפ"י הפמ"ת :

א. הטיסה ללא טרנספונדר שמיש ומופעל במודים A ו- C מותרת רק בבועות

המז"מים.

ב. אין לטוס ללא טרנספונדר בנתיבים (תובלה נמוכים, תעופה ספורטיבית).

ג. אין לעבור בין בועות (צמודות או מרוחקות) ללא טרנספונדר.

ד. אין לטוס ללא טרנספונדר במרחק הקטן מ-2 ק"מ מגבול ירדן, במרחק הקטן

מ-10 ק"מ מגבולות עזה, מצרים, סוריה ולבנון ובמרחק הקטן מ-10 ק"מ מהאזור

האסור דימונה.


הבנת תפעול המכשיר:

לאחרונה היו מספר מקרים בהם הבקר ביקש מטייסים להפעיל את פונקציית

הגובה בטרנספונדר (ALT) אך הטייסים לא הבינו את בקשתו וחלקם ענו תשובות שונות.


טיפ הבטיחות:

הקפד על הוראות הפמ"ת בנושא מגבלות טיסה עם / בלי טרנספונדר.

הפעלת הטרנספונדר מתבצעת ע"י לחיצה על לחצן ON ומאפשרת לבקר לקבל מידע על מיקום המטוס בלבד. על מנת לאפשר לבקר קבלת מידע גם על הגובה, יש ללחוץ לאחר ההפעלה גם על לחצן ALT .

12 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page