top of page
הכנה לטיסה לחו"ל– גיא קהילה

הכנה לטיסה לחו"ל– אורי אמיתי

  צ'ק ליסט כללי לגבי טיסת  אז"מ לחו"ל

1. כללי

א. קביעת המסלול, וממנו זמן המסע המינימלי הנחוץ לביצוע טיסה זו + זמן טיולים ומנוחה.

כל לג נקבע לפי הזמן המכסימלי שהמטוסים מסוגלים לטוס בבטחון בכמות של 100 ליטר.

וכמובן היכן ניתן לתדלק. (100 LL )

ב. תאום עם ש.ת. חיפה + הזמנת מכס ומשטרה ליום היציאה וליום החזרה.

ג. קבלת אישור נחיתה טרם המראה מחיפה מנקודת הנחיתה הראשונה. (דרך חברת ההנדלינג)

ד. הזמנה וקבלת אישור לשרותי הנדלינג בנקודת הנחיתה הראשונה.

ה. תאום הנדלינג בכל שדה תעופה שבו נבקר. ריכוז טלפונים של משרדי ההנדלינג + טלפונים של

מנהלת שדות היעד . (Airport Authorities )

ו. קביעת אחראים לנושאים השונים:

a . כל נושא הניווט + מזג אויר.

b . כל נושא שריון מלונות ורכב.

c . כל נושא תאום פנים ארצי, הגשת מרשי טיסה לנקודה הראשונה (ראשון-חיפה), הגשת מרשה

טיסה ראשון בין לאומי מחיפה לפאפוס/רודוס, הזמנת הנדלינג בשדות היעד.

2. הכנת המטוסים

א. התקנת טרנספונדרים, מכשירי אופק מלאכותי, ביקורות מקיפה של מכון בדק.

בדיקה/החלפת צמיגים, שמן חדש.

ב. לפחות שני גיפיאסים עם נתוני גפסן + כל הנ.צ. של מסע בכל מטוס.

3.הכנת הניווט.

א. הכנת מפות ניווט בין ישראל לפאפוס ואו לרודוס. – טיסות VFR בנתיבי IFR

ב. הכנת מפות והכרת נקודות הכניסה ) VFR ( לרודוס + נקודות VFR בנתיבים הפנימיים של איי יוון,

ובדגש על נקודות VFR שהינן נקודות כניסה לאיים השונים.

ג. ריכוז כל נקודות הציון ה IFR + VFR בכל המרחב בין ישראל ליוון ובתוך יוון והכנסתם לגיפיאסים

השונים. (במידה והגיפיאס הינו ללא נתוני גפסן)

ד. הכנת תוכניות טיסה לכל לג.

ה. הכרת הטפסים להגשת תוכנית טיסה בין לאומית.

ו. הכנת תיק אינפורמציה לגבי כל שדה יעד + כל שדה אלטרנטיבי במרחב.(היום שומרים באייפד)

האינפורמציה כוללת תדרי האטיס, גישה, ומגדל, מבנה המסלולים, רחבות החניה, ונקודות כניסה

ועזיבה של השדה בטיסות VFR .

ז. הזנת כל מכשירי הגיפיאס בנ.צ. השונים. רצוי שכל המכשירים יוזנו מתוכנה אחת בדוקה למניעת

טעויות.

ח. הכנת ניווטים בגיפיאסים לכל לג.

ט. לפני המראה כיול שעונים לפי זמן UTC .

4. הכנת הצוותים:

א. בכל מטוס יהיה לפחות טייס אחד בעל הגדר מכשירים, או בעל ניסיון רב מאוד בטיסות מכשירים.

ב. חובה לפחות טייס אחד בכל המטס בעל ניסיון בטיסות בין לאומיות.

ג. תרגול עם מדריך מכשירים/לילה/חרומים. (רצוי בצסנה)

ד. שליטה מלאה ומוחלטת בגיפיאס אווירי עם נתוני גפסן.

ה. השתתפות ביום עיון של המחלקה לבטחון במשרד התחבורה בנושא קבלה והפעלת נוהל זיהוי אישי

בחזרה לארץ.

ו. חובה רשיון RT מלא + לימוד ותרגול נדבר בין לאומי .

ז. רענון קריאת מפות ומברקים מטאורולוגים.

ח. חובה חדשה – אישור על מבחן אנגלית = English proficiency

5. ציוד החרום הנחוץ.

א. חליפות הצלה

ב. סירת הצלה

ג. תיק חרום ובתוכו: מכשיר קשר מנויילן, גיפיאס מנוילן, אקדח זיקוקים מנוילן, בקבוק מים.

ד. רצוי שלכל איש צוות תהיה משואה אישית. למשל מכשיר שנקרא SPOT – ניתן להשכרה בזול.

6. קריאת חומר על
נחיתות אונס במים,
כתיבת נוהל בין הטייסים מי עושה מה ברגע האמת. –
גם בכל מטוס וגם בין המטוסים.

7. תפילת הדרך….

ערך: אורי אמיתי

bottom of page